Samhällsbyggnad & fastighetsutveckling

Vi tar idé till genomförande.

NAI Svefa tar idé och vision genom detaljplan till affärsplan och genomförande. Vi finns med som strategiska rådgivare och projektledare genom hela planerings- och genomförandeskedet såväl när det
gäller privata som kommunala aktörer. 

Vi har lång erfarenhet av den politiska processen och av att arbeta med förankring och dialog med berörda parter. Vi arbetar tillsammans med både myndigheter, kommuner, privata exploatörer och fastighetsägare vilket ger oss förståelse för samtliga intressenters perspektiv. Det möjliggör att vi kan erbjuda en effektiv och kvalitetssäkrad process för alla inblandade parter.


Fastighetsutveckling

Från idé, vision, affärsplan till genomförande.

Genom att bistå privata och offentliga fastighetsägare med att identifiera och genomföra utveckling av fastigheter realiserar vi tillsammans med våra uppdragsgivare värden i befintligt fastighetsinnehav. 

Vi är vana att leda allt från stora komplexa projekt till mindre utvecklingsprojekt och erbjuder likväl ett helhetsansvar för hela processen som specifika tjänster längs vägen. Från idé och vision genom detaljplan till affärsplan och genomförande. Alla fastigheter har olika förutsättningar och därmed skilda utvecklingsmöjligheter.

Vi hjälper både privata fastighetsägare och kommuner att identifiera dolda och slumrande värden i råmark, markinnehav eller befintligt fastighetsbestånd.
Vår styrka ligger i vår breda kompetens, våra drivna medarbetare och vår lokala förankring samtidigt som vi har bred förståelse och lång erfarenhet av både offentliga och privata aktörers drivkrafter. Vi stödjer våra uppdragsgivare som projektchef, projektledare, rådigivare, resursstöd eller med specialistkompetens.
Vi förstår både offentliga och privata intressenter och att vi har goda relationer i bägge led.


Samhällsbyggnad

Från strategi till genomförande.

Inom samhällsbyggnad arbetar vi tillsammans med kommuner, myndigheter, privata exploatörer och markägare. Vårt syfte är att alltid se till att leverera tjänster och produkter som är genomförbara, hållbara och förankrade såväl politiskt som i marknaden och hos medborgarna.

Vi stödjer våra uppdragsgivare med att vara projektledare för hela plan- och genomförandeprocessen till att vara rådgivare och utförarare av enskilda moment. I våra uppdrag nyttjar vi vår breda kompetens och erfarenhet inom samhällsplanering, fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. En av våra styrkor är att vi lyfter in vår erfarenhet från genomförandeskedena in i de tidiga planeringsskedena. 

Flera av våra konsulter har arbetat inom offentlig sektor och har god förståelse för den politiska processen. Vi arbetar med uppdrag  åt framförallt kommuner och myndigheter, men även åt fastighetsägare, exploatörer och byggföretag.


Infrastruktur och markåtkomst

Vi hjälper inblandade parter att komma överens om färdvägen.

När vägar och järnvägar förbättras eller får nya sträckningar påverkas mängder av markägare. Samma sak inträffar när en kraft- eller vattenledning ska byggas. Kanske blir marken ianspråktagen med servitut, kanske skog måste avverkas för att trädsäkra ledningar och spår. Vid alla typer av markintrång kan NAI Svefa hjälpa fastighetsägare och infrastrukturbyggare att komma överens.

Från projektledning till förhandling

NAI Svefas uppdrag spänner ifrån att vara övergripande projektledare i markåtkomstfrågor till förhandlingar med enskilda fastighetsägare. Vi värderar och träffar överenskommelser om köp av hela eller delar av fastigheter i samband med byggnation av infrastruktur. Vi bedömer ersättning vid intrång i fastighet, servitut, ledningsrätter, permanenta och tillfälliga nyttjanderätter med mera. NAI Svefa kan också bistå vid fastighetsbildningen och förbereda ett ärende så långt att processen hos Lantmäteriet blir en snabb formalitet. Senare års stormar har aktualiserat behovet av trädsäkring för kraftbolag och Trafikverket. NAI Svefa tar hand om hela processen, från besiktning och värdering till tillståndshantering och avverkning.

Konsulterna hos NAI Svefa har en bred kompetens inom det fastighetsrättsliga området. Tack vare företagets storlek och spridning över landet är våra kunder garanterade kontinuerlig tillgång till erfarenhet, kunskap och personal. NAI Svefa har såväl konsulter som är stationerade hos uppdragsgivaren och en naturlig del av dennes organisation, som konsulter som hjälper till vid ett enstaka värderingsuppdrag.


Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.